Keurmerken

ANBI-status

EpilepsieNL heeft een ANBI-status. De overheid erkent ons als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kun je giften aan EpilepsieNL aftrekken bij de aangifte van je inkomstenbelasting. Meer informatie over ANBI en de voorwaarden vind je op de website van de Belastingdienst.

Naam organisatie: Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine
Fiscaal nummer (RSIN): 002609502
KvK-nummer: 41183884

CBF-keurmerk

EpilepsieNL is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ‘erkend goed doel’. Deze erkenning wordt door het CBF toegekend aan goede doelen die voldoen aan strenge eisen op het gebied van transparantie, toezicht en maatschappelijke impact. Ons erkenningspaspoort is online te bekijken!

EpilepsieNL houdt zich aan de volgende codes:

  • SBF-code voor Goed Bestuur
  • Richtlijn 650
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen
  • Collecteprotocol SCP

Ook zijn we lid van:

  • Goede Doelen Nederland
  • Stichting Collecteplan
  • Samenwerkende Gezondheidsfondsen
  • Stichting Intern Toezicht Goede Doelen

 

Onze reglementen en statuten

Ons directiereglement, het reglement Raad van Toezicht en onze statuten zijn hier te vinden:

 

Meerjarenplan

Download hier de samenvatting van ons meerjarenplan.

Beloningsregeling

Salaris directeur

Het salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheid die de functie met zich meebrengt. De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. De laatste evaluatie was in 2019. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Epilepsiefonds de Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).

Toelichting

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het Epilepsiefonds vond plaats door de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten met een maximaal jaarinkomen van € 124.142,-. Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 115.623, waarvan € 79.407 voor de heer J.R. Wijnhoud (1 FTE/9 maanden) en € 36.216 voor de heer M. Boer (1 FTE/3 maanden). Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor de heer J. Wijnhoud met een bedrag van € 95.994 en de heer M. Boer met een bedrag van € 46.395 binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 201.000,- per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.