Privacyverklaring

Het Epilepsiefonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van zijn donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website van essentieel belang voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, donateur of vrijwilliger wordt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of op een andere manier contact hebt met het Epilepsiefonds, legt het Epilepsiefonds uw gegevens vast. Stichting Epilepsiefonds is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Epilepsiefonds gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn activiteiten die gelet op zijn doelstelling gebruikelijk zijn, voor fondsenwerving en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het Epilepsiefonds draagt zorg voor of ziet toe op een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Het Epilepsiefonds werkt alleen samen met partijen die het Bel-me-niet Register in acht nemen.

‚ÄčAbonnement-service/nieuwsbrief en webshop

Via de website kunt u zich abonneren op het Epilepsie Magazine, elektronische Nieuwsbrief en/of informatiematerialen aanschaffen via de website. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat het Epilepsiefonds u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Aanmelden en afmelden kan via diverse kanalen van het Epilepsiefonds (website, e-mail, formulieren, schriftelijk etc.). In elke Nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.

Via de webshop kunt u verschillende voorlichtingsmaterialen bestellen. Wij vragen om uw naam en adresgegevens zodat wij de door u bestelde materialen op de door u aangegeven locatie kunnen afleveren. Het Epilepsiefonds gebruikt uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor andere doeleinden.

Veiligheid

Het Epilepsiefonds heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Bij onze donatiepagina's en webshop zijn uw betaalgegevens beveiligd door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dit is een technologie om een internetverbinding veilig te houden en (gevoelige) data te beschermen tussen twee systemen, om zo te voorkomen dat criminelen of andere kwaadwillenden deze informatie kunnen lezen of aanpassen. SSL zorgt ervoor dat de data die verstuurd worden tussen de gebruiker en de website of tussen systemen wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor het Epilepsiefonds de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Recht op inzage en correctie

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Indien een dergelijk verzoek betrekking heeft op iemand jonger dan 16 jaar dan dient een het verzoek door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) te worden gedaan. De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Uw verzoek kunt u per brief of email, onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of emailadres, kenbaar maken aan Epilepsiefonds, Postbus 270, 3990 GB Houten of info@epilepsiefonds.nl.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; het Epilepsiefonds kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Wijzigingen

Het Epilepsiefonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Deze versie is in maart 2018 bijgewerkt.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Epilepsiefonds
Postbus 270
3990 GB Houten

030 634 40 63
info@epilepsiefonds