Privacyverklaring

Het Epilepsiefonds vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website van essentieel belang voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, donateur of vrijwilliger wordt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of op een andere manier contact hebt met het Epilepsiefonds, legt het Epilepsiefonds uw gegevens vast. Stichting Epilepsiefonds is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het Epilepsiefonds gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van zijn activiteiten die gelet op zijn doelstelling gebruikelijk zijn, voor fondsenwerving en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend namens ons en in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Het Epilepsiefonds maakt bij het aanbieden van zijn diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of smartphone worden geplaatst. Het Epilepsiefonds maakt uitsluitend gebruik van cookies voor het traceren van patronen van webbezoek van www.epilepsie.nl.

De meeste internetbrowsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een waarschuwing krijg voordat u een cookie accepteert. U kunt cookies ook volledig uitschakelen. Hou er rekening mee dat de website niet meer optimaal functioneert als u cookies blokkeert, omdat sommige cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site.

Wijzigingen

Het Epilepsiefonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Deze versie is in november 2014 bijgewerkt.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Stichting Epilepsiefonds
Postbus 270
3990 GB Houten

030 634 40 63
info@epilepsiefonds