Directie

Het Epilepsiefonds vindt het belangrijk dat elke euro die binnenkomt goed wordt besteed. Daarom zijn we zorgvuldig met het geld dat ontvangen. We zijn een maatschappelijke organisatie met een grote verantwoordelijkheid die om professionele leiding vraagt. Het salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheid die zijn functie met zich meebrengt.

Salaris directeur

De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. De laatste evaluatie was in 2019. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Epilepsiefonds de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).

Toelichting

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het Epilepsiefonds vond plaats door de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 415 punten met een maximaal jaarinkomen van € 124.142,-. Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 115.623, waarvan € 79.407 voor de heer J.R. Wijnhoud (1 FTE/9 maanden) en € 36.216 voor de heer M. Boer (1 FTE/3 maanden). Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn bleven voor de heer J. Wijnhoud met een bedrag van € 95.994 en de heer M. Boer met een bedrag van € 46.395 binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 201.000,- per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.